Banners & ads

Integral Memory
  • buttons “view product” in Flash banner will not work here, they are linked to external website; see full size working version here
  • przyciski “view product” w banerze Flash tutaj nie zadziałają, odnoszą się do innej strony www; zobacz działającą wersję pełnej rozdzielczości tutaj